การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> เครือข่ายสืบสานปรัชญาฯ
เศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนบ้านจำรุง

วันที่ 16 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 315 คน)

เศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนบ้านจำรุง
                  "เศรษฐกิจพอเพียง" เชื่อว่าหลายคนก็คงคิดถึงโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีอยู่มากมายหลายโครงการปัจจุบันหลายภาคส่วนได้มีการน้อมนำไปสู่การปฎิบัติ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น เนื่องจากค่าครองชีพในการดำรงชีวิตทุกวันนี้สูงขึ้น จึงทำให้ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนมีมากขึ้นไปด้วย วันนี้จึงอยากแนะนำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีและมีประโยชน์ต่อผู้อ่านสักหนึ่งโครงการค่ะ บ้านจำรุงก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินงาน ด้วยสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนที่เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลักจนเป็นที่ยอมรับของผู้คน และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องทั้งการส่งเสริมให้ประชาชน นำผักพื้นบ้านมาใช้เป็นหลักในการประกอบอาหารรับประทาน รวมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มารับประทานร้านส้มตำจำรุงได้บริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ นอกจากนี้บ้านจำรุงยังเป็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพ เช่น ผลิตข้าวซ้อมมือเพื่อให้ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยมีโรงสีข้าวของชุมชนเองมีการผลิตข้าวซ้อมมืออย่างต่อเนื่อง ส่วนเศษแกลบรำก็จะส่งต่อให้เกษตรกรทำปุ๋ยชีวภาพและนำปลายข้าวขายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงตะพาบน้ำต่อไป มีการตั้งกลุ่มธนาคารขยะ เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของเศษของเหลือใช้ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทำให้เด็ก เยาวชนได้รับรู้ถึงประโยชน์ของขยะ สิ่งของเหลือใช้ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติในการรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อมีผู้มาศึกษาดูงานกลุ่มผู้ใช้น้ำจะรวมตัวกันทำอาหารเลี้ยงรับรอง โดยใช้ผักพื้นบ้านเป็นอาหารหลัก รายได้นำไปเป็นกองทุนพัฒนาหมู่บ้านและยังมีโฮมสเตย์ ให้กับนักท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตที่เน้นการพึ่งพาตนเอง ได้สัมผัสแลกเปลี่ยนความรู้กัน ด้านการบริหารจัดการชุมชนจะมีแกนนำที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาสังคมพร้อมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย โดยใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ส่วนได้อย่างสมบูรณ์ คือ 1.เรื่องของกรอบแนวคิดที่สามารถนำวิถีชีวิตมาประยุกต์ใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงมุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤติเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนต่อการพัฒนา 2.คุณลักษณะที่เน้นปฎิบัติแบบทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 3.คำนิยาม ในเรื่องของความพอประมาณ คือไม่ผลิตหรือทำอะไรที่มากเกินไป ไม่กระทบและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ ความมีเหตุผล การพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะกระทำ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว สามารถพร้อมรับผลกระทบกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อสถานการณ์ข้างหน้า 4.เงื่อนไขความรู้ สามารถมีความรู้เกี่ยวกับวิชาการรอบตัวต่างๆ เพื่อประกอบการวางแผนในการทำเศรษฐกิจพอเพียง เงื่อนไขคุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์ มีความอดทนใช้ของที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค 5.ผลที่ได้รับ คือสามารถสร้างอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับครัวเรือนและชุมชนได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าปรัชญาที่ได้ยินกันมาเนิ่นนานแล้วนั้นสามารถสร้างความสุข สร้างรายได้ สร้างความอิ่มเอมใจ ให้กับครัวเรือนและชุมชนด้วยการขับเคลื่อนพลังของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พ่อหลวงแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                       ที่มา: http://เศรษฐกิจพอเพียง.net/
ที่มา มหาวิทยาลัยบ้านนอกแห่งบ้านจำรุง
เรียบเรียงโดย นางสาวมณฑาทิพ สุวะรักษ์
จำนวนคนอ่าน 316 คน จำนวนคนโหวต 0 คน