การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> เครือข่ายสืบสานปรัชญาฯ
สำนวนสุภาษิตกับความพอเพียง

วันที่ 16 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 14613 คน)

สำนวนสุภาษิตกับความพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ คือ ให้ทำอะไรด้วยความพอดี ไม่มากหรือน้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีเหตุผลในการกระทำ และมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ มีการเตรียมตัวให้พร้อม ที่จะรับผลกระทบจากความเปลี่ยนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียรมาประกอบในการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำทุกอย่าง จากการที่ "เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการมุ่งเน้นความพอประมาณ ที่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง และผู้อื่น โดยจะต้องรู้จักฉลาดคิด ฉลาดทำ มีเหตุผล อีกทั้งต้องมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นตัวกำกับ ดังนั้น สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทยที่น่าจะนำมาใช้ได้ มีดังนี้ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน หมายถึง ไม่ว่าจะการใดๆ ควรคิดทำด้วยตนเองก่อนที่จะคิดพึ่งพา หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เพราะตนเองจะเป็นที่พึ่งของตนเองได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด กันไว้ดีกว่าแก้ หมายถึง ป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการล่วงหน้า ดีกว่ามาตามแก้ภายหลัง หรือเป็นการป้องกันไว้ก่อน ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้น นั่นคือ จะทำการณ์ใด จะต้องรู้จักวางแผน เตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น จะลงทุนทำการค้า ก็ไม่ทุ่มจนสุดตัว ต้องมีเงินสำรอง ไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด เป็นการกันไว้ก่อนมีสลึง พึงบรรจบให้ครบบาท หมายถึง ให้รู้จักเก็บหอมรอบริบ ค่อยๆ เก็บสะสมเงินไว้ หากมีเหตุฉุกเฉินจะได้มีเงินเก็บไว้ยามขาดแคลน จงกินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกิน หมายถึง ให้รู้จักกินอยู่ให้พอดี พอประมาณกับฐานะของตน ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความขัดสน เช่น หากเรามีรายได้น้อย ก็ต้องรู้จักประหยัด ไม่ซื้อของข้าวที่ไม่จำเป็น เพราะนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้ว บางครั้งอาจทำให้เราต้องกู้หนี้ยืมสินเพิ่ม นกน้อยทำรังแต่พอตัว หมายถึง ทำอะไรให้พอเหมาะกับฐานะ หรือความสามารถตน เช่น มีรายได้น้อย แต่จำเป็นต้องใช้รถ ก็ควรหาซื้อรถในราคาที่สามารถผ่อนใช้ได้ อย่าไปคิดอยากได้รถใหญ่ราคาแพงเกินฐานะ หรือเกินความสามารถที่จะซื้อได้ เพราะนอกจากจะทำให้ต้องเหนื่อยยาก ในการทำมาหาเงินมาซื้อแล้ว ยังก่อให้เกิดภาวะเครียด หรืออาจก่อหนี้สินโดยไม่จำเป็นอีกด้วย ผัวหาบ เมียคอน หมายถึง ช่วยกันทำมาหากินทั้งผัวและเมีย ต่างคนต่างขยันขันแข็ง รู้จักช่วยกันเก็บเงินทำให้สร้างครอบครัวได้เร็ว สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนต่างๆ ที่ยกมาข้างต้น คงจะให้ข้อคิด ที่ทำให้ท่านได้เห็นแนวทางการดำเนินชีวิต ในแนวทาง "เศรษฐกิจพอเพียง” อีกแง่มุมหนึ่ง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
 
นางสาวมณฑาทิพย์ สุวะรักษ์ : เรียบเรียง
ขอบคุณภาพในเว็บไซด์
ข้อมูล : อมรรัตน์ เทพกำปนาท กลุ่มประชาสัมพันธ์ สนง.คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ******************************
จำนวนคนอ่าน 14614 คน จำนวนคนโหวต 0 คน