การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> เครือข่ายสืบสานปรัชญาฯ
ภาวะโลกร้อนกับความพอเพียง

วันที่ 20 ก.ย. 2559 )

ภาวะโลกร้อนกับความพอเพียง
ปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมนุษย์เราใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า ทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยน้ำมือเราเอง เช่น การเผาทำลายป่า การปล่อยของเสียลงแม่น้ำ ลำคลอง การใช้พลังงานโดยสิ้นเปลือง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากจนทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งส่งผลให้โลกของเราร้อนขึ้น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน จับมือกันเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาร่วมกันลดการใช้พลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นหนึ่งในแนวทางของการลดใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี โดยยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลากหลายโครงการที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและการประกอบธุรกิจได้อีกด้วย พลังงานแสงอาทิตย์แบ่งออกเป็นสองรูปแบบ คือ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน และพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น การใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานเป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลมและเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลมและไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นต้น โดยภาพระบบเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการออกแบบตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นกรณีเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงพลังงานสนองแนวพระราชดำริด้วยการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ผลิตกระแสไฟฟ้าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านพุระกำ และโรงเรียนจิตรลดา ส่วนภาคครัวเรือนที่เกิดการใช้น้ำ-ไฟอย่างประหยัด เพื่อใช้ให้รู้คุณค่าปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังการใช้งาน ปิดน้ำให้สนิททุกครั้ง ทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องทำงานน้อยลง เปิดไฟเฉพาะจุดที่ต้องการ เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานรับรองการประหยัดไฟ เปิดใช้เครื่องทำน้ำอุ่นเท่าที่จำเป็น อย่าเปิด-ปิดตู้เย็นบ่อยเพราะจะทำให้เครื่องทำงานหนัก ติดฉนวนกันความร้อนเพื่อทำให้บ้าน อาคาร เย็นลง เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะกับขนาดครอบครัว นี่คือวิธีการและหลักการง่ายๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสและพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าว ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์บนคำว่า "พอเพียง" หากมนุษย์ยังไม่รู้จักคำว่า "พอเพียง" และ "เพียงพอ" ใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า ใช้ประโยชน์อย่างสิ้นเปลือง ปัญหาภาวะโลกร้อนที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ก็จะยังไม่หมดไปและจะเป็นปัญหานี้สืบเนื่องต่อไปเรื่อยๆ อนาคตข้างหน้าลูก หลาน ของเราก็จะไม่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคอีกต่อไป
                                                                                                                   
 
                                                                                                                    เรียบเรียงโดย... นางสาวมณฑาทิพ สุวะรักษ์
                                                                                                                               ขอบคุณภาพ : www.easypowers.com
                                                                                                                                               และ www.google.co.th
จำนวนคนอ่าน 713 คน จำนวนคนโหวต 0 คน