การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> เครือข่ายสืบสานปรัชญาฯ
ทำความเข้าใจกับ“เกษตรทฤษฎีใหม่”และ “ไร่นาสวนผสม”

วันที่ 20 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 278 คน)

ทำความเข้าใจกับ"เกษตรทฤษฎีใหม่”และ "ไร่นาสวนผสม”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริ ค้นคว้า คิดค้น วิจัย ทรงทดลอง และทรงงานหนักมากเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาให้พสกนิกรชาวไทยของพระองค์ได้อยู่ดีกินดี ไม่อดอยาก มีสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่อย่างมีสุข แนวคิดของพระองค์ที่กล่าวมานี้ คือ "เกษตรทฤษฎีใหม่” พระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่” เป็นแนวทางหรือหลักการในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาคือที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินการทฤษฎีใหม่ ได้พระราชทานขั้นตอนการดำเนินงานนี้ว่า "ไร่นาสวนผสม” การปลูกพืชชนิดเดียวย่อมได้ผลน้อยกว่าปลูกหลากหลาย ไร่นาสวนผสมเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่จะลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติและความไม่แน่นอนของราคา ความต้องการของตลาด โดยการทำการเกษตรหลายๆ อย่าง เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สามารถหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรในไร่นาตนเองได้มากขึ้น สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติทำให้ระบบนิเวศเกษตรของชุมชนดีขึ้น เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตรต่อไป การเกษตรหลาย ๆ อย่าง ในที่นี้คือ ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป อาทิ การปลูกกล้วยแซมในสวนมะพร้าว การเลี้ยงปลาในร่องสวนผลไม้หรือสวนผัก หรืออาจปลูกพริกขี้หนู มะเขือ โหระพา สลับกับกล้วย มะละกอ มะม่วง ให้พืชเกื้อกูลกัน ต้นเล็กอาศัยร่มเงาต้นใหญ่ ผลไม้ก็อาศัยความเผ็ดร้อนของพริกช่วยไล่แมลง หรือการเลี้ยงไก่บนบ่อปลา มูลไก่ เป็นอาหารปลา พืชผักในสวนก็นำมาเป็นอาหารปลา อาหารไก่ได้ หรือ การปลูกดอกดาวเรืองเพื่อตัดขายตลาดดอกไม้ และนำมาผสมกับอาหารไก่พันธุ์ไข่ ทำให้ไข่แดงมีสีสวยน่ารับประทาน เป็นต้น หากเกษตรกรได้น้อมนำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตของตน เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเช่น ผัก ผลไม้ อีกทั้งยังมีแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ปลอดสารพิษ จะมีรายได้จากผลผลิตหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปี เกิดความภาคภูมิใจในผลผลิตของ และยังเป็นปัจจัยสำคัญในโครงการรักบ้านเกิดได้อีกทางหนึ่ง ที่ไม่อยากทิ้งไร่นา ทิ้งครอบครัวไปทำงานต่างถิ่นอีกต่อไป
 
 
                                                                                                                            นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์ : เรียบเรียง
                                                                                                                                                   ขอบคุณภาพจากเว็บไซด์
                                                         ....................................................................
จำนวนคนอ่าน 279 คน จำนวนคนโหวต 0 คน