การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> เครือข่ายสืบสานปรัชญาฯ
การกำจัดขยะแบบพอเพียง

วันที่ 20 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1417 คน)

การกำจัดขยะแบบพอเพียง
ปัญหาขยะในประเทศไทยเป็นปัญหาใหญ่ถึงขั้นวิกฤติมานานทั้งที่เจ้าหน้าที่ทางราชการ หน่วยงานวิจัย สถาบันทางการศึกษา องค์กรต่างๆจนถึงประชาชนทุกคนผู้ซึ่งเป็นต้นกำเนิดในการผลิตขยะ ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา เนื่องจากเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ได้ยาก แต่ด้วยพระปรีชาสามารถ กอรปกับพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่มีต่อประชาชนนั้น... "ดูดแก๊สมาทำไฟฟ้าเราเห็นด้วย แต่ว่าขออีกขั้นหนึ่ง มีเวลาอีกประมาณสัก 5 ปี ที่จะมาทำไฟฟ้าด้วยขยะที่สลายไบโอแก๊สออกไปแล้ว เอาออกไปและก็มาเผาด้วยเครื่องสำหรับกรองมลพิษที่ออกมาจากการเผาตั้งแต่ต้น ก็มาฝัง แล้วเราก็ดูดแก๊สออกมาใช้ แล้วขุดหลังจากนั้นนำมาเผา ได้ขี้เถ้าแล้วนำไปอัด หมดจากหลุมนี้ก็เอาขยะมากลบ ก็ผลิต 10 ปี ครบวงจรแล้ว"พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานนิทรรศการอุทยานวิจัยและงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ด้วยแนวพระราชดำริที่ทรงแนะเรื่องการ หมุนเวียนที่ดินในการทำเป็นบ่อฝังกลบขยะ และมีการนำกลับมาฝังอีก พร้อมได้พระราชทานพระราชทรัพย์ จำนวน 1 ล้านบาท เป็นทุนตั้งต้นจัดตั้ง "กองทุนบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะ" ในมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2538 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจังได้เกิดขึ้น การทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรท้องถิ่น ร่วมกับประชาชน นำขยะมาฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยมีระบบป้องกันเรื่องกลิ่น การปนเปื้อนของน้ำขยะและแก๊สจากขยะในบ่อฝังกลบที่ถูกต้อง แล้วนำจุลินทรีย์ย่อยสลายขยะเพื่อให้ได้แก๊สมีเทน ซึ่งแก๊สมีเทนที่ผ่านกระบวนการทำความสะอาด และการดักความชื้น สามารถนำไปใช้ปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าได้ ใช้ในชุมชน หรือหากมีปริมาณขยะมาก ความชื้นต่ำ ก็อาจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการขายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดพื้นที่ซึ่งในยุคนี้ประชากรมีมากพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะชุมชนนั้นถูกนำไปเป็นที่อยู่ อาศัย อาคาร ตลาด ร้านค้า จนจะหาพื้นที่เพื่อใช้ในการกำจัดขยะได้ยาก เนื่องจากที่ดินในการใช้กำจัดขยะต้องใช้พื้นที่มาก เมื่อเราสามารถหมุนเวียนการใช้ที่ดินได้ จะทำให้เราไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรที่ดิน และยังประหยัดน้ำมัน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะไม่ต้องเปลี่ยนสถานที่กำจัดบ่อย ๆ เพราะการฝังกลบขยะเป็นวิธีการที่ประหยัดและใช้ต้นทุนต่ำกว่าการใช้เตาเผา และไม่เกิดมลภาวะทางอากาศอีกด้วย แต่ทว่าทั้งหมดนี้ หากประชาชนร่วมกันคำนึงถึงส่วนรวม เปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมการบริโภคและการผลิตขยะ การทิ้งขยะ เช่นบ้านที่อยู่อาศัย มีบริเวณบ้านที่เป็นสวน สามารถแยกขยะเศษอาหารกำจัดเองได้โดยทำบ่อฝั่งย่อยสลายเศษอาหาร เศษผักผลไม้ ทำเป็นปุ๋ยหมักได้ หรือทำความสะอาดขยะก่อนทิ้งขยะให้หน่วยงานรัฐรวบรวมกำจัด ก็จะทำให้การแยกขยะเพื่อรีไซเคิลทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
 
นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์ : เรียบเรียง
ภาพ:www.google.co.th ,กระทรวงพลังงานwww.erdi.cmu.ac.th มูลนิธิชัยพัฒนา www.chaipat.or.th
                                                           ....................................................................
จำนวนคนอ่าน 1418 คน จำนวนคนโหวต 0 คน