การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> เครือข่ายสืบสานปรัชญาฯ
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันกันเถิด

วันที่ 21 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 111 คน)

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันกันเถิด
ราทุกคนที่เกิดบนแผ่นดินไทย เป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลก ที่เกิดบนแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์ที่รักประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันที่พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์ตลอดเวลา เราทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป จะได้รับฟังพระราชดำรัสในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมาและถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทุกคนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันได้โดยการระเบิดจากข้างใน คือ การมีจิตสำนึก มีความศรัทธา เชื่อมั่น เห็นคุณค่าและนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นให้ตนเองมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ การพึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ทำอะไรเกินตัว ดำเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีความใฝ่รู้และรู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงในชีวิต และเป็นที่พึ่งให้คนอื่นในที่สุด เช่น - การประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
                             - รู้จักเก็บข้อมูลรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายในสิ่งที่ควรจ่าย เก็บในสิ่งที่ควรเก็บเพื่อมุ่งคิดถึงอนาคต
                             - รู้จักลด ละ เลิกอบายมุขและหันมามุ่งออมเงิน
                             - รู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงไม่ให้เจ็บไข้ด้วยการออกกำลังกายเป็นกิจวัตรประจำวัน
                             - รู้จักรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ถ้าเราทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบข้างได้รวมกัน ประพฤติปฏิบัติตนอยู่บนความพอเพียง ชีวิตตนเองก็มีความสุข และครอบครัวก็มีความสุขไปด้วย
 
 
                                                                                นางสาวธาระณี สะตะ : เรียบเรียง
                                                                                         ขอบคุณภาพจาดเว็บไซด์
 
*****************************
จำนวนคนอ่าน 112 คน จำนวนคนโหวต 0 คน