การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> เครือข่ายสืบสานปรัชญาฯ
ภัยแล้ง มีทางแก้ ถ้าเปลี่ยนวิถีตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 233 คน)

ภัยแล้ง มีทางแก้ ถ้าเปลี่ยนวิถีตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง
 
ปัญหาภัยแล้งที่เรารับรู้รับทราบกันดีจากสื่อต่างๆและที่ประสบพบเจอด้วยตนเองนั้น เป็นผลทั้งจากธรรมชาติ ที่เราเผชิญ อาทิปรากฏการณ์เอลนีโญ สำหรับประเทศไทยก็เคยได้รับผลกระทบจากเอลนีโญ 2 ครั้ง คือ ปี 2525-2526 และปี 2541 ช่วงนั้นอากาศทั่วไปร้อนและแห้งแล้ง จนถึงต้นฤดูฝนก็ยังไม่มีฝนตก พอมาปีนี้ 2559 เราก็มาประสบกับความหนาวเย็นแบบไม่ที่คาดฝัน ภัยจากน้ำมือมนุษย์ ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาคเกษตรกรรม และห่วงโซ่ภาคธุรกิจ จนถึงภาคอุตสาหกรรมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ปัจจุบันประชาชนจะตื่นตัวกับปัญหานี้อย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ องค์กรต่างๆร่วมกันปลุกกระแสให้ทุกคนเล็งเห็นถึงปัญหา และร่วมกันเร่งแก้ไข โดยสร้างมาตรการต่างๆ สร้างสรรค์โครงการ ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ รู้จักใช้น้ำอย่างรู้ค่ามากขึ้น ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ออกสื่อมากมาย ถึงแม้จะมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดโครงการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยก็ตามแต่โครงการและกิจกรรมต่างๆยังไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน ถ้าหากทุกคนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า อย่างพอเพียง และร่วมกันรักษาทรัพยากรอย่างจริงจัง ดัง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
 
……………………………………………………
 
ข้อมูล : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินรมน นันทมนตรี กิจจานนท์ : เรียบเรียง
ขอบคุณภาพจากเว็บไซด์
จำนวนคนอ่าน 234 คน จำนวนคนโหวต 0 คน