การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> เครือข่ายสืบสานปรัชญาฯ
สหประชาชาติกับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

วันที่ 22 ก.ย. 2559 )

สหประชาชาติกับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
 
มัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly- UNGA) มีฉันทามิตว่า อีก ๑๕ ปีข้างหน้า (๒๐๑๖-๒๐๓๐) เน้นการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ ลดความเหลือมล้ำทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ สร้างสังคมที่มีความสงบสุข ยุติธรรม ปกป้องสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ เสริมสร้างพลังแก่สตรีและเด็กผู้หญิง และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์การศึกษา สำนักงานส่งเสริม สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ผู้นำประเทศกว่า 193 ชาติได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ (UN General Assembly) ณ กรุงนิวยอร์ค เพื่อรับรอง "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ๑๗ประการ" (The Global Goals for Sustainable Development) ประกอบด้วย ๑. ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ ๒. ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าหมายความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการและการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ๓. สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย ๔. สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ๕. บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง ๖. สร้างหลักประกันให้มีน้ำใช้ และมีการบริหารจัดการน้ำและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน ๗. สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา ๘. ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ครอบคลุม และการจ้างงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน ๙. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม ยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม ๑๐. ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ๑๑. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความปลอดภัย ต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ๑๒. สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ๑๓. ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ ๑๔. อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่น ๆ อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๕. ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ๑๖. สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และทุกคนสามารถเข้าถึงในทุกระดับ และ ๑๗. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทยเองนั้น นอกจากการพัฒนาใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ SDGs (Sustainable Development Goals) แล้ว ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับมิติทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย ซึ่งการจะบรรลุความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ เป็นนักพัฒนาที่ทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติได้พระราชทานเข็มทิศการพัฒนาไว้ให้ทุกภาคส่วนน้อมนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม นั่นคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นแนวพระราชดำริที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตและสร้างสัมฤทธิผลแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
 
นางสาวพิม ศรีประเสริฐ : เรียบเรียง
ขอบคุณภาพจากเว็บไซด์
 
…………………………….
จำนวนคนอ่าน 352 คน จำนวนคนโหวต 0 คน