การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> เครือข่ายสืบสานปรัชญาฯ
Thailand Campaign อย่าให้ใครว่าไทย

วันที่ 22 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 193 คน)

Thailand Campaign อย่าให้ใครว่าไทย
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานกลางที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ให้เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิมั่นพัฒนาในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์โครงการการ Thailand Campaign อย่าให้ใครว่าไทย โครงการ Thailand Campaign อย่าให้ใครว่าไทย เป็นการเสริมสร้างค่านิยมที่ดี ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้เข้าทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ที่ต้องการกระตุ้นให้คนไทยเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติในการดำเนินชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของสังคมพอเพียง ผ่านภาพยนตร์โฆษณา ๔ เรื่อง ที่สะท้อนพฤติกรรมของคนในยุคปัจจุบันในด้านการเงิน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ - ไทยเท คนมักง่ายที่ชอบทิ้งขยะตามที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นถนน แม่น้ำลำคลอง ทำให้บ้านเมืองสกปรก และสิ่งแวดล้อมเสียหาย (เปิดสปอต) https://www.youtube.com/watch?v=qNxnlDFU00s- ไทยฮุบ เป็นคนที่ชอบทุจริตคอร์รัปชั่น ชอบรับสินบน โกงชาติ โกงแผ่นดิน (เปิดสปอต) https://www.youtube.com/watch?v=sZ6bVNGt8H0- ไทยผีเข้า เป็นคนอีกประเภทหนึ่งที่ปกติก็เป็นคนดี แต่พอขับพวงมาลัยรถนิสัยก็เปลี่ยนเป็นคนละคน ชอบหาเรื่องคนขับรถด้วยกัน หรือคนบนท้องถนน (เปิดสปอต) https://www.youtube.com/watch?v=sZ6bVNGt8H0- ไทยหัวสูง พูดถึงคนคนที่มีรายได้น้อย แต่บ้าวัตถุนิยม บ้าสินค้าแบรนด์แนม ใช้เงินเกินตัว (เปิดสปอต) https://www.youtube.com/watch?v=oCla_3NgirA
จำนวนคนอ่าน 194 คน จำนวนคนโหวต 0 คน