การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> เครือข่ายสืบสานปรัชญาฯ
วิสาหกิจชุมชน กับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 2873 คน)

วิสาหกิจชุมชน กับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศรษฐกิจชุมชนเป็นพื้นฐานของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อสะท้อน ให้เห็นในเรื่องความสำคัญที่ภาครัฐพยายามส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จากความรู้พื้นฐานของชุมชนทั้งในด้านเงินทุน จากนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่นด้านเงินทุน ด้านความรู้สมัยใหม่ และด้านการบริหารจัดการ โดยศึกษารูปแบบและปัจจัยที่ชุมชนประสบความสำเร็จในการใช้วัฒนธรรมเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ปัจจัยภายในที่ส่งผลให้ชุมชนประสบความสำเร็จนั้น คือ ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมของชุมชน เช่น กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ลักษณะการรวมกลุ่ม ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์หรือระบบนิเวศ ที่สอดคล้องต่อการผลิตเพื่อเสริมสร้างรายได้ การผลิตผลผลิตที่มาจากปัจจัยทั้งสองด้านที่สัมพันธ์กัน การรวมกลุ่มกันในการผลิตและจัดการผลผลิตของชุมชนภายใต้ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือผลผลิตของชุมชน ทำให้คนในชุมชนสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชนทั้งในด้านองค์ความรู้ ความร่วมมือในการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันระหว่างชุมชนสองชุมชนขึ้นไป จะเห็นได้ว่าในเงื่อนไขของความรู้นั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความรอบรู้ด้านวิชาการต่างๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สะท้อนให้เห็น ถึงเงื่อนไขความรู้ที่สัมพันธ์กับความรู้ท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมของชุมชน อันเป็น ปัจจัยสำคัญในเรื่อง การใช้ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมมาปรับใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตที่ก่อตัวขึ้นจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติในหมู่บ้าน การขยายพื้นที่เพื่อการผลิต หรือระบบการเกษตรต่างๆ เพื่อการเลี้ยงชีพและชุมชนนั้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นเงื่อนไขสองประการ ในการนำความรู้ ภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่เดิมมาปรับใช้เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง เพื่อให้เกิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ความสำคัญของวิสาหกิจชุมชนระดับครอบครัว คือวิสาหกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจกรรมเพื่อหารายได้มาใช้ภายในครอบครัวเพื่อก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุข อย่างถาวรและยั่งยืนตลอดไป
 
 
นภาพร  คำกล่อม : เรียบเรียง
ขอบคุณภาพจากเว็บไซด์
จำนวนคนอ่าน 2874 คน จำนวนคนโหวต 0 คน