การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> เครือข่ายสืบสานปรัชญาฯ
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 547 คน)

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่อุ้มชูตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและเราทุกคน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านจิตใจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ อยู่ที่เราจะมาประยุกต์ใช้ในด้านใด เพื่อให้ชีวิตของเรามีคุณค่าและคุณภาพมากขึ้น โดยที่เราต้องมีความพร้อมในการประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ มีภูมิคุ้มกัน ไม่เสี่ยงเกินไป ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง มีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตัว ด้านสังคมและวัฒนธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้ รัก สามัคคี สร้างความเข้มแข็ง ให้ครอบครัว และชุมชน รักษาเอกลักษณ์ ภาษา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ ชั่วลูกหลาน ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เราสามารถน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง จะส่งผลให้การพัฒนาประเทศก้าวหน้าไป อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน อันจะนำไปสู่ "ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย”
 
 
                                                                         ที่มา สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                                                                                                                             นางสาวมณฑาทิพ สุวะรักษ์ : เรียบเรียง
                                                                                                                                                  ขอบคุณภาพจากเว็บไซด์
 
 
*************************************
จำนวนคนอ่าน 548 คน จำนวนคนโหวต 0 คน