การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> เครือข่ายสืบสานปรัชญาฯ
“เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท”

วันที่ 23 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 610 คน)

"เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท”
 
รัฐบาล ได้จัดกิจกรรม "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ โดยการนำผู้แทนเยาวชนประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จำนวน 70 คน มาศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่โลกจะพิจารณานำมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกสังคมและทุกประเทศ กำหนดการในการศึกษาดูงานของ"เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 ตุลาคม 2559 มีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-20.00 น. ผู้แทนเยาวชนประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศเดินทางมาถึงประเทศไทย วันที่ 5 ตุลาคม 2559 พิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ และรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ความผูกพันของประชาชนชาวไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) และเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เดินทางไปท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยเครื่องบินกองทัพอากาศ C130 ไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาและผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และชมเส้นทางธรรมชาติ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และเข้ากลุ่มฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรประณีต ปศุสัตว์ พัฒนาที่ดินและการสร้างฝาย และการเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับเยาวชนอาเซียน วันที่ 8 ตุลาคม 2559 ศึกษาดูงานผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าฐานเรียนรู้บ้านเกษตรกรต้นแบบ และกิจกรรมกลุ่มสร้างฝายต้นน้ำ วันที่ 9 ตุลาคม 2559 ศึกษาดูงานผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านรอบศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มบ่อสร้างเชียงใหม่ ต่อจากนั้นเดินทางไปจังหวัดสกลนคร โดยเครื่องบินกองทัพอากาศ C130 รับฟังอภิปรายสรุปถอดบทเรียนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน กปร. วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ความเป็นมาและผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ การพัฒนาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำตามไฮใหญ่ ปล่อยปลานิล เข้ากลุ่มฐานเรียนรู้ การปลูกข้าวครบวงจร วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ศึกษาดูงานผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ตามบ้านเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตร โดยแบ่งฐานเรียนรู้ เป็น 7 กลุ่ม ได้แก่งานพัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์ เกษตรผสมผสาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การทอผ้า การประมงน้ำจืด และการเลี้ยงหม่อนไหม วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย กิจกรรมกลุ่มฐานการเรียนรู้การเพาะกล้าและการต่อยอดมะเขือเทศ ต่อจากนั้นเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี โดยเครื่องบินกองทัพอากาศ C130 อภิปรายสรุปถอดบทเรียน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน กปร. วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปความเป็นมา ผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เข้าฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล "จากยอดเขาสู่ท้องทะเล” เข้าร่วมงานการเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับเยาวชนอาเซียน วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ศึกษาดูงานผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้ตามบ้านเกษตรกรต้นแบบ เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ อภิปรายสรุปถอดบทเรียน ศึกษาดูงานผลสำเร็จการพัฒนาหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน กปร. วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายความสำเร็จของภาคเอกชนกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สรุปถอดบทเรียน การนำทฤษฎีและแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 16 ตุลาคม 2559 นำเสนอการสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานและการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อตนเองและประเทศของตน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และความเข้าใจที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน และการนำไปประยุกต์ใช้ ต่อจากนั้นผู้แทนเยาวชนทั้ง 10 ประเทศรับประกาศนียบัตรและร่วมงานเลี้ยง Farewell ปิดโครงการ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ผู้แทนเยาวชนประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ เดินทางกลับประเทศ นางพัชราภรณ์ อินทรีย์ยงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การนำผู้แทนเยาวชนจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศมาศึกษาเรียนรู้และดูงานในพื้นที่ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการจุดประกายเริ่มต้นให้เยาวชนทุกคนนำไปปฏิบัติจนเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ความคิดระหว่างเยาวชน นำกลับไปปฏิบัติและเผยแพร่ยังประเทศของตน
 
นางสาวชลรส บัญชาชาญชัย : เรียบเรียง
ขอบคุณภาพจากเว็บไซด์
จำนวนคนอ่าน 611 คน จำนวนคนโหวต 0 คน