การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> เครือข่ายสืบสานปรัชญาฯ
“เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท”

วันที่ 23 ก.ย. 2559 )

"เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท”
 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในคราวเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนในประเทศและต่างประเทศได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน และ ยังเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ไปยังนานาประเทศ หนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ คือ โครงการเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” โครงการเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” เป็นโครงการที่บูรณาการในการทำงานของหลายหน่วยงานของภาครัฐ อาทิ สำนักงานลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และอีกหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสุนน เพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ โครงการเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” ได้เชิญผู้แทนเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย ประเทศละ ๗ คน รวมเป็นจำนวน ๗๐ คน เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และมีผู้แทนเยาวชนไทยในแต่ละภูมิภาค ๆ ละ ๗๐ คน ในพื้นที่ศึกษาดูงานให้การต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน (host) ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดจันทบุรี เพื่อร่วมกันเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ การศึกษาดูงานในพื้นที่ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนบังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเยาวชนอาเซียนและนำกลับไปเผยแพร่ในประเทศของตน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ศึกษาดูงาน ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในประเทศของตนต่อไปได้อย่างยั่งยืน
 
 
นางสาวชลรส บัญชาชาญชัย : เรียบเรียง
ที่มา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ขอบคุณภาพจากเว็บไซด์
 
***********************************
จำนวนคนอ่าน 544 คน จำนวนคนโหวต 0 คน