การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> เครือข่ายสืบสานปรัชญาฯ
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบอาชีพเสริมภายในครอบครัว

วันที่ 26 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 488 คน)

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบอาชีพเสริมภายในครอบครัว
 
        ปัจจุบันสังคมเมืองประสบปัญหาอย่างมากมายในด้านพื้นที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีบริเวณจำกัดในประเทศเกษตรกรรม สังคมเมืองได้รับการยอมรับและถูกผนวกเข้าเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของการพัฒนาประเทศเลยทีเดียว โดยมองว่าเกษตรในเมืองเป็นส่วนหนึ่งของระบบเมืองเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การจัดการของเสีย การจัดการมลภาวะ การใช้พลังงาน การพัฒนาภูมิทัศน์ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง บางประเทศขับเคลื่อนเรื่องเกษตรในเมืองเพื่อสร้างห่วงโซ่อาหารที่เป็นธรรมให้กับคนเมืองเพื่อยกระดับด้านอาหารรวมถึงเรื่องการผลิต การขนส่ง การตลาดและการบริโภค ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการค้าสมัยใหม่ ซึ่งมักตกอยู่ในอำนาจของบรรษัทขนาดใหญ่ โดยใส่ใจเป็นพิเศษ ต่อสิทธิในการเข้าถึงอาหารของกลุ่มคนจนเมืองและกลุ่มชายขอบของประเทศ จากการน้อมนำแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตครอบครัว เริ่มจากการจัดสรรพื้นที่บริเวณรอบๆ บ้านที่ว่างเปล่ามาปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก โหระพา กระเพรา มะนาว ฯลฯ เมื่อผลผลิตดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเกินความต้องการไม่สามารถใช้ได้ทันเวลา จึงเกิดความคิดในการแปรรูปเพื่อเป็นส่วนประกอบของการทำอาหารว่าง คือ ถั่วทอดสมุนไพร มีส่วนประกอบ ได้แก่ ใบมะกรูด พริกแห้ง และตะไคร้ โดยนำมาทอดกรอบพักไว้จนเย็น ซับน้ำมันให้แห้งหลังจากนั้นนำมาคลุกเค้ากับส่วนผสมอื่น ๆ ปรุงรสตามที่ต้องการแล้วนำมาใส่ภาชนะเตรียมจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาใช้หมุนเวียนภายในครอบครัวอีกทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สำหรับการทำเกษตรในเมืองมากที่สุด พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อราษฎร ในการพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย โดยสามารถนำมาปรับใช้เพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ภายในครอบครัว ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขอย่างถาวร และยั่งยืนตลอดไป
 
 
นภาพร  คำกล่อม : เรียบเรียง
ขอบคุณภาพจากเว็บไซด์ และ Miss J Bean.(ถั่วสมุนไพร)
จำนวนคนอ่าน 489 คน จำนวนคนโหวต 0 คน