การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> สุขพอ ที่พ่อสอน
อยู่เย็นเป็นสุข

วันที่ 30 พ.ค. 2560 )
 
หลักปรัชญาพื้นฐานในการสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนมีองค์ประกอบ 7 ด้าน
 
ด้านที่หนึ่ง หลักความเป็นองค์รวม คือ ความเป็นองค์รวมของสรรพสิ่งที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ชีวิตและสังคมที่สมดุล ในระดับบุคคล หมายถึง การมีสุขภาพดีแบบองค์รวม ที่ให้ความสำคัญทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์และกระทบซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะสุขภาพทางจิต ทางสังคม และปัญญา ที่จะนำความสุขสู่ตนเองและสังคม ในระดับสังคม หมายถึง การสร้างและพัฒนาสังคมแบบองค์รวม ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนามิติทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางวัตถุ ทั้งนี้ ความเจริญทางวัตถุเปรียบเสมือนร่างกาย ความเจริญทางสังคม วัฒนธรรม และศาสนา เปรียบเหมือนจิตใจ สังคม และปัญญาของสังคม
 
ด้านที่สอง หลักความพอเพียง เพราะความไม่รู้จักพอของมนุษย์ นำไปสู่ความอยู่ร้อนนอนทุกข์ การกำหนดระดับที่พอเพียงของชีวิตประกอบด้วยสองระดับ คือ ความพอเพียงในระดับบุคคล คือ การกำหนดระดับของปัจจัยที่พอดีของชีวิต เท่าที่จำเป็นต่อการดำรงและดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวก มีความมั่นคง ไม่ต้องเบียดเบียนผู้อื่น ความพอเพียงในระดับสังคม คือ การกำหนดระดับความเจริญของสังคมในระดับพอดี ที่จะทำให้สังคมมีความสะดวก มั่นคง ปลอดภัย และทำให้คนในสังคมปราศจากความทุกข์และมีความสุข ความยากในหลักการข้อนี้คือ การกำหนดระดับความพอดี
 
ด้านที่สาม หลักการดุลยภาพของการพัฒนา นั่นคือ การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต้องไม่ล้ำหน้าการพัฒนาทางสังคม และนำไปสู่ความเป็นธรรมในสังคม ที่ลดช่องว่าง ความแตกต่าง และไปด้วยกันอย่างมีดุลยภาพกับความก้าวหน้าของมนุษย์ ที่มีศักยภาพและอิสรภาพในการตัดสินใจและเลือกบริโภค มีความคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล ไม่ยึดติดกับสิ่งเร้าจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบกับ การสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและศาสนา เพื่อถ่วงดุลกิเลสของมนุษย์จากความเจริญทางเศรษฐกิจ
 
ด้านที่สี่ หลักการระบบคุณค่าดั้งเดิมของสังคมไทย การทบทวนระบบคุณค่าดั้งเดิมและวิถีชีวิตในอดีตเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตในปัจจุบัน จะช่วยให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างยั่งยืนในอนาคต เช่น การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย การเคารพบุพการี ฯลฯ
 
ด้านที่ห้า หลักการทางศาสนา หมายถึง การไม่ยึดติดตัวตนและวัตถุ ซึ่งเป็นอิสระจากกิเลสที่ไม่สิ้นสุด นำไปสู่ฉันทะของความพอและการให้ ซึ่งเป็นรากฐานของความสงบสุขในจิตใจ
 
ด้านที่หก หลักการวิธีคิด ได้แก่ การคิดเชิงบวก สร้างสรรค์ และใช้เหตุผล
 
ด้านที่เจ็ด หลักการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม จะนำไปสู่ความสมานฉันท์และสันติสุข เป็นการเสริมพลังซึ่งกันและกันในการพัฒนาประเทศ
 
จำนวนคนอ่าน 631 คน จำนวนคนโหวต 0 คน