การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> ชุมชนพอเพียง
บ้านโงกน้ำ

วันที่ 13 มิ.ย. 2560 )
 
ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน้ำ ตั้งอยู่ที่ 16 หมู่ 8 บ้านโงกน้ำ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
 
 
ศูนย์ฯ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาจากผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องการเรียนรู้ชุมชนที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ให้ทุกคนรู้จักตนเอง รู้จักผลกระทบสภาพแวดล้อมภายนอก รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมสามารถพึ่งพาตนเอง และก่อให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหา โดยเริ่ม จากการสร้างความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำมาประยกุต์ใช้ได้จริงในพื้นที่ รวมทั้งมีภูมิคุ้มกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมมีแผนแม่บทชุมชนเป็นที่ยอมรับและสามารถขยายผลไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ทั้งแนวคิดและแนวทางปฏิบัติสำหรับการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ดังนั้นจึงก่อตั้งศูนย์ ฯ ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการพัฒนาการเกษตรได้ อย่างมีประสิทธิภาพพึ่งตนเองได้สร้างความมั่นคงให้แก่ ครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ศูนย์ฯได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2550
 
จำนวนคนอ่าน 564 คน จำนวนคนโหวต 0 คน