การประชาสัมพันธ์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> ชุมชนพอเพียง
บ้านโป่งศรีนคร ต้นแบบชุมชนน่าอยู่

วันที่ 6 ก.ค. 2560 )
 
 
บ้านโป่งศรีนคร หมู่ที่ 11 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย มีประชากรจำนวน 304 คน หรือ 99 หลังคาเรือน ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในระดับประเทศของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) ที่มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก แต่ถ้าย้อนไปราวปี 2553 ชาวบ้านในหมู่บ้านโป่งศรีนครนั้น คนในหมู่บ้านไม่มีความสามัคคี ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการระดมความคิด ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา
 
ดังนั้น พ่อหลวงมานพ ชัยบัวคำ ผู้ใหญ่บ้านโป่งศรีนคร ได้นำแกนนำที่เรียกว่า สภาผู้นำบ้านโป่งศรีนคร ได้จัดทำ โครงการส่งเสริมชุมชนเรียนรู้ร่วมกันสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนให้น่าอยู่ที่สุด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม หรือสำนัก 6 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สำนัก6)
 
ซึ่งเริ่มจากการลดปัญหาการดื่มสุราของคนชุมชน มีข้อตกลงในการลด ละ เลิก ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท งานประเพณีไม่มีการเลี้ยง การดื่มสุรา มีการแก้ปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีการสร้างสหกรณ์ขยะ มีการเปิดรับซื้อ-ขายขยะทุกวันที่ 15 ของเดือน อีกทั้งยังนำขยะไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน มีการใช้ใบตองแทนการใช้โฟมหรือถุงพลาสติก มีมาตราการให้ทุกหลังคาเรือนมีการปลูกพืชผักอย่างน้อย 5-10 ชนิด ไว้บริโภคอีก ทั้งยังช่วยในการลดค่าใช้จ่าย มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่ทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ มีวิธีการช่วยเหลือคนในสังคม โดยการเรี่มออม วันละ 1 บาท เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน มีธนาคารชุมชน เปิดบริการฝากเงิน ออมเงิน และให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ผลกำไรนำกลับมาพัฒนาชุมชน โดยเปิดเป็นสาขาของ ธนาคาร ธกส. มีมาตรการงดจุดธูปในงานศพ งดใช้ปราสาทใส่ศพ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของเจ้าภาพ และลดปัญหากลิ่นควันรบกวนต่อสุขภาพของผู้มาร่วมงาน
 
จากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทำให้ชุมชนบ้านโป่งศรีนครมีการขยายผลไปทั้ง 12 หมู่บ้าน ทำให้ชุมชน บ้านโป่งศรีนคร กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีคณะศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องกว่า 200 คณะ เป็นชุมชนน่าอยู่ต้นแบบ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และยังได้รับเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในระดับประเทศของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.)อีกด้วย มีการลดปัญหาการดื่มสุรา และการดื่มสุราในงานประเพณีสำคัญ มีสหกรณ์ขยะที่ช่วยทำให้หมู่บ้านมีความสะอาด มีทัศนียภาพที่สวยงาม ชาวบ้านมีเงินออม และรายได้เสริมที่ได้จากการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการปลูกผักสวนครัวเองที่บ้าน มีเงินสำหรับช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในชุมชน เช่น คลอดแล้วเสียชีวิต ทำให้ปัจจุบันนี้ชุมชนบ้านโป่งนครศรีมีชาวบ้านที่มีความสามัคคี และมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง
จำนวนคนอ่าน 1192 คน จำนวนคนโหวต 0 คน