สุดปลาบปลื้ม พลทหารยากจนได้รับมอบบ้านและพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10 (06/07/2560)
วิทยาลัยชุมชนตราดจัดโครงการจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (14/05/2560)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ (16/03/2560)
จังหวัดลำปาง นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมฝึกอบรม ปลูกฝังจิตสำนึกส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ (14/02/2560)
กศน.อำเภอย่านตาขาว จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (26/01/2560)
อบจ.ตรัง สนับสนุนงบประมาณกว่า 5 ล้านบาท สร้างถนน เพื่อความสะดวกในการเดินทางและเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตร (29/12/2559)
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (29/12/2559)
วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการ “เยาวชนต้นแบบใส่ใจคุณธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” (26/12/2559)
จังหวัดตราด เสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการให้กับเด็ก และเยาวชน (23/12/2559)
จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมขยายผลปลูกฝังเยาวชนสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีพัฒนาวิถีประชาธิปไตย ไทขอนแก่น (22/12/2559)
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่อำเภอบ้านคา (22/12/2559)
ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ นำประชาชนปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 690,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (22/12/2559)
อำเภอมายอ จ.ปัตตานี เปิดโครงการเสวนาพหุวัฒนธรรม “วิถีถิ่น วิถีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” (20/12/2559)
โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (20/12/2559)
ปกครองจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีแก่เยาวชน (20/12/2559)
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสัญจร เน้นเยาวชนใช้มิติทางศาสนา ในการดำเนินชีวิต พร้อมยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคี เป็นแนวทางสร้างความรักในสังคม (14/12/2559)
ปราชญ์ยอดนักอ่าน มอบรถมินิโมบายส่งเสริมการอ่านคันแรกของจังหวัดตรัง (30/11/2559)
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ ดูแลประชาชนสักการะพระบรมศพต่อเนื่อง บริเวณรอบสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง และจุดรองรับประชาชน รวม 30 จุด (15/11/2559)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ บริการอาหาร ณ จุดบริการประชาชนของรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (15/11/2559)
รายงานพิเศษ : “รากฟันเทียม” พระมหากรุณาธิคุณสู่ประชาชนไทย (15/11/2559)
     
โครงการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400