สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนขับเคลื่อนคนพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ (22/08/2560) สปข.5 จัดค่ายเยาวชนขับเคลื่อนคนพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (22/08/2560)
จ.ชัยภูมิ ดึงพลังสื่อในพื้นที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (22/08/2560) อบจ.สตูล รับการตรวจประเมิน เพื่อรับการคัดเลือกเป็น อปท.ขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป โดยส่งโครงการชาวสวนยางฟื้นชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนวัตกรรมท้องถิ่นที่โดดเด่น (22/08/2560)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี จัดสัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อน การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/08/2560) ปชส.สุราษฎร์ธานี ติวเข้มเครือข่ายสื่อสารมวลชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/08/2560)
     โครงการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400