เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโครงการส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ( Way of life) เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน (16/10/2560) ชาวบ้านตำบลนครชม จังหวัดกำแพงเพชรน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (16/10/2560)
จังหวัดสตูล กำหนดจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงมีชีวิต ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดสตูล เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ และความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า (16/10/2560) ชาวนาในพื้นที่ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว เร่งเก็บผลผลิตข้าว พร้อมกับเตรียมการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ตามนโยบายของรัฐบาล (16/10/2560)
สืบสานปณิธาน "พ่อ" สานต่อที่ "พ่อ" ทำ "พอเพียง" วิถีไทย วิถีชาวบ้านบุดี จ.ยะลา (16/10/2560) ท้องถิ่นและจิตอาสาในจังหวัดจันทบุรี ช่วยกันประดับตกแต่งสถานที่รอบพระเมรุมาศจำลอง น้อมนำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดย่อเป็นนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ (15/10/2560)
     โครงการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400