จ.สุรินทร์ เปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (26/06/2560) จ.สุรินทร์ ตั้งเป้าหมายผลิตดอกไม้จันทน์ จำนวน 699,999 ดอก (26/06/2560)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดแถลงข่าวจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2560 (26/06/2560) รมช.ศึกษาธิการบรรยายพิเศษเรื่องศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา คณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม (26/06/2560)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จัดโครงการเยาวชนขับเคลื่อนตนพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (26/06/2560) จ.มุกดาหาร จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2560 (26/06/2560)
     โครงการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400