เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจชายแดน ที่ จ.ตรัง (27/04/2560) การดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (26/04/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ร่วมกับคณะทำงานโครงการ 5 ประสาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการ “ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” (26/04/2560) อบจ.กำแพงเพชร สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (26/04/2560)
กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจติดตามการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจตามรอยเท้าพ่อ ที่จังหวัดศรีสะเกษ (26/04/2560) จังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (22/04/2560)
     


โครงการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400