งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม หลุบคาฮักแพง ปันแฮง ลงแขกเกี่ยวข้าวและปลงข้าว ประจำปี 2560 (24/11/2560) จังหวัดลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอเสริมงาม (24/11/2560)
จังหวัดยโสธร อบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน (17/11/2560) ปชส.สงขลา นำสื่อมวลชนสัญจร ตามรอยพระราชดำริฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก อำเภอสทิงพระ จ.สงขลา เน้นแนวเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืน (17/11/2560)
จ.ชัยภูมิ จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (17/11/2560) สปน. ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (17/11/2560)
     โครงการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400