ป.ป.ช.สุราษฎร์ธานี เชิญชวนประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” (25/10/2560)
ครม. เห็นชอบพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (24/10/2560)
ป.ป.ท. ระบุผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ศอ.บต. ลำดับที่ 19 คะแนนภาพรวมร้อยละ 87.78 (19/10/2560)
ป.ป.ช.สุราษฎร์ธานีจัดประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” (19/10/2560)
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองคาย สร้างภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา (31/08/2560)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วย ก.ธ.จ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบโครงการซ่อมสร้างถนน แก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร 800 ครัวเรือน (30/08/2560)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืช (30/08/2560)
เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโครงการพลเมืองหาดใหญ่ร่วมใจเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต (27/07/2560)
นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งตามมาตรา 44 ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการร้องเรียนพัวพันการทุจริต (25/07/2560)
ที่ประชุม คสช. รับทราบรายงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ที่เสนอรายชื่อข้าราชการที่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต 70 ราย โดยจะแจ้งให้ต้นสังกัดรับทราบ และตั้งคณะกรรมการสอบให้ได้ข้อสรุปภายใน 30 วัน (25/07/2560)
     โครงการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400