จังหวัดสิงห์บุรีรับจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (20/10/2558)
จ.น่าน กระทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระราชทานฯ บรรจุในพระเกศพระพุทธนาคินทรารักษ์ ประดิษฐาน ณ พระตำหนักธงน้อย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (17/10/2558)
จ.สระบุรีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (17/10/2558)
จ.จันทบุรี แถลงข่าวและซ้อมปั่นจักรยานทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขาสอยดาวสู่เขาชะโงก (17/10/2558)
จ.นครพนม จัดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (03/10/2558)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูแลเกษตรกรให้สามารถทำนาได้ในที่เหมาะสม พร้อมปลูกต้นไม้ระยะสั้น และฝึกอาชีพมีรายได้ (02/10/2558)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา (23/09/2558)
สวัสดิการคุ้มครองแรงงานสมุทรสงคราม มอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการปลอดภัยสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (22/09/2558)
ประชาชนทุกภาคส่วนใน จ.ประจวบฯ ร่วมพิธีเปิดสะพานสราญวิถี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (22/09/2558)
จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบบ้านเทพสุดากาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (22/09/2558)
     

 

 กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400