หน้าหลัก >> infographic
infographic
คนดีต้องทำจริง (07/04/2016)
กฎหมายควรรู้ : จัดระเบียบจราจร นโยบาย 5 จอม (07/04/2016)
กฎหมายควรรู้ : จัดระเบียบจราจร นโยบาย 5 จริง (07/04/2016)
กฎหมายควรรู้ : ขับรถผิดกฎจราจรต้องจ่ายเท่าไร (05/04/2016)
กฎหมายควรรู้ : จัดระเบียบจราจร 10 ข้อหาหลักเมืองท่องเที่ยว (05/04/2016)
หน้าที่นักเรียน (01/04/2016)
ศีล 5 (01/04/2016)
การไหว้ (01/04/2016)
คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง (31/03/2016)
มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างๆ (31/03/2016)
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (31/03/2016)
สติรู้ตัว รู้คิด รู้ปฏิบัติ (31/03/2016)
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย (31/03/2016)
เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย (31/03/2016)
มีศีลธรรม มีน้ำใจ แบ่งปัน (31/03/2016)
รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย อันงดงาม (31/03/2016)
ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (31/03/2016)
กตัญญูต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ (31/03/2016)
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน (31/03/2016)
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (31/03/2016)

หน้า : [1]

โครงการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400